Tredos B.V., verwerkt persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor het leveren van onze IT- en Telefoniediensten. Wij hechten veel belang aan een transparante en veilige verwerking van uw persoonsgegevens en zijn verantwoordelijk voor de verwerking hiervan, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Tredos B.V.
Zinkerweg 1
5145 NL Waalwijk
088 - 622 20 20
www.tredos.nl
info@tredos.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Tredos B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere van u kunnen verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief aan ons heeft verstrekt of
- Overige persoonsgegevens door gebruikmaking van onze diensten


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tredos B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Voor het leveren van onze IT- en Telefoniediensten;
- Het afhandelen van uw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- Content beschikbaar stellen in de ledenomgeving;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tredos B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en houden ons hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Tredos B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tredos B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tredos B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tredos B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tredos.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.


We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tredos B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tredos B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bovenstaande contactgegevens.

Privacyverklaring juli 2018